หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมดี
บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านโพธิ์
แหล่งรวมศาสนสถานและสิ่งมงคล
ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อด้านพระเครื่อง
และวัตถุมงคลในตำบลบ้านโพธิ์
แหล่งวัวสายพันธุ์ดีขึ้นชื่อของเมืองไทยพร้อมสนับสนุนกิจกรรม
และให้ความรู้เรื่องวัวพันธุ์
วัวสายพันธุ์เยี่ยมจากฟาร์มมากมายในตำบลบ้านโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
2
3
 
 
นายสุชาติ การลึกสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
 
 
   
  กิจกรรม
   
  กิจการสภา
 
 
 
 
   
  ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศลำจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 26 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กทรงแช [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กทรงแช [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดหาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
 
 
 
 
 
 
   
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ) ขนาด ๒ [ 4 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ) ขนาด ๒๐ [ 4 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน ๓๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างสามัญวิศวกรโยธา (สย.) ออกแบบรูปรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ) ขนาด ๒๐ ลูกบาศเมตร สูง ๒๐ เม [ 4 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ) ขนาด ๒๐ ลูกบาศเมตร สูง ๒๐ เม [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2590 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 9906 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารกลางวัน 16-30 ธ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กระดาษ A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
   
  ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว388  [ 1 มี.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว395 [เอกสารแนบ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว389 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กศ. มท 0816.3/ว384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว386  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2938-3013 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน สน.บถ. มท 0809.5/ว8  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว284 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว340 [แนวทางปฏิบัติฯ] [แบบทะเบียนฯ]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
   
   
 
อย0023.3/ว3474 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว3638 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว3630 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว139 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว 135 การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว3397 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว3574  การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 3481 ส่งหนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย 0023.3/ว 3478 ประชาสัมพันธ์หนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย 0023.3/3512 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) (ทน.พระนครศรีอยุธยา)  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย0023.3/ว3521 การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 ด้าน  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย 0023.3/3510 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) (อำเภออุทัย)  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย 0023.4/ว 133 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย 0023.5 / ว3501 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธัีนวาคม 2563 และมกราคม 2564  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย 0023.5/ว3495 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย 0023.2/ว 3453 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบตุลาคม 2563  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย0023.3/ว130  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 20 , 22 - 27  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อย0023.3/ว128 ผลการวประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพ/ระนครศรีอยุธยา (ด้านป้องกัน) ครั้งที่2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256+4  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อย0023.3/ว127 มติประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่1/2564  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อย0023.3/ว110  เผยแพ่เอกสาร  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
   
 
   
  กระดานสนทนา
   
 
ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับตำบลบ้านโพธิ์ (31 ส.ค. 2563)    อ่าน 1986  ตอบ 3  
สมัครงานสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ทัน (26 มิ.ย. 2557)    อ่าน 3850  ตอบ 0  
เรียน ท่านนายก อบต (3 ส.ค. 2556)    อ่าน 1982  ตอบ 0  
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  คุณอยากให้อบต.บ้านโพธิ์ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
   
 
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ/ผลิตภัณฑ์
 

ฝึกอาชีพ ทำกระเป๋าจากผ้า

ฝึกอาชีพ ทำน้ำมันสมุนไพร
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 

 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 

 
NAX
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-364-1991
 
สายตรงปลัด
นายเรวัตร แสงชาติ
โทร : 065-206-8787
 
 
 
 
 
 


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.บ้านโพธิ์