คุณอยากให้อบต.บ้านโพธิ์ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 22 )
20.37%
ไฟฟ้า ( 3 )
2.78%
น้ำประปา ( 57 )
52.78%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 15 )
13.89%
สวัสดิการประชาชน ( 6 )
5.56%
การสื่อสารภายในตำบล ( 5 )
4.63%