หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นายสุชาติ การลึกสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านโพธิ์
 
     
  "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย  
  สิ่งแวดล้อมดี บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม"  
 
ยุทธศาสตร์ อบต.บ้านโพธิ์
 
นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

พัฒนาเส้นทางคมนาคม ด้วยการพัฒนาปรับปรุง ถนน ลำคลอง เพื่อความสะดวกใน การเดินทาง
และการประกอบอาชีพ

พัฒนาและสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งไฟฟ้าภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

พัฒนาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง รวมทั้งประสานการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลอง

พัฒนาและปรับปรังภูมิทัศน์สองข้างทาง สวนสาธารณะ บำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ การ กำจัดวัชพืชในลำคลอง

พัฒนาการจัดการด้านการสาธารณสุข เช่นร้านอาหาร ร้านค้า ให้ถูกสุขลักษณะ การป้องกันปัญหา
ยุงลาย ฉีดวัคซีนสุนัขบ้า การควบคุมป้องกันโรคติดต่ออื่น โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด รวมทั้งการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในตำบล การจัดระเบียบสังคม โดยการสนับสนุนอาสาสมัครต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกีฬา สันทนาการ ให้ประชาชนมีอุปกรณ์ และสถานที่ออกกำลัง การอย่างเพียงพอ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ


 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
NAX
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-364-1991

 
 
 
 
 
     
 
 
 


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10